Dla kogo tłumaczenia techniczne

tłumaczenia

Naszym ojczystym językiem posługujemy się na co dzień, i o ile nie jesteśmy filologami, nie zwracamy uwagi na mechanizmy rządzące danym systemem mowy. Nie myślimy o regułach gramatycznych, o brzmieniu wyrazów ani o samym procesie uczenia się języka. Zwykle zauważamy go dopiero wówczas, kiedy stykamy się z mową obcą, podczas odległych podróży, oglądając film w innym języku, słuchając muzyki lub czytając jakiś niezrozumiały dla nas tekst. Decyzję o rozpoczęciu nauki jakiegoś języka najlepiej podjąć odpowiednio wcześniej, to znaczy we wczesnym wieku szkolnym lub nawet przedszkolnym, ponieważ właśnie wtedy najszybciej przyswajamy obca mowę. Zwykle to rodzice wysyłają nas na określone zajęcia. Współcześnie coraz częściej posyła się dzieci na lekcje dodatkowe lub do specjalnego przedszkola językowego, aby odpowiednio wcześnie rozpoczęły naukę kilku języków jednocześnie. Rozwijając nasze zdolności lingwistyczne, poszerzamy nasze horyzonty, stajemy się bardziej otwarci, komunikatywni i zdolni do swobodnego formułowania zdań nie tylko w naszym własnym języku, ale również za pomocą mowy obcej. Zatem im wcześniej zaczniemy, tym lepiej.

Niektórzy dopiero dzisiaj zauważają potrzebę nauki dodatkowych języków. W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie kładziono w Polsce nacisku na tego typu edukację. Globalny przepływ informacji pojawił się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Okazało się wówczas, że posługiwania się dodatkową mową, a szczególnie językiem angielskim, to podstawa. Współcześnie każdy mniejszy i większy przedsiębiorca jest zmuszony albo władać dodatkowym językiem obcym, albo korzystać z usług tłumacza. Poszczególne produkty, które wprowadzają producenci na określony rynek, muszą być wyposażone w instrukcję obsługi lub opis. Najczęściej są one sformułowane w języku angielskim, ale dobrze jest opisać własne towary również po niemiecku, czesku, hiszpańsku, po włosku lub po francusku. Nieustanny przepływ informacji między poszczególnymi państwami świata za pomocą mediów, takich jak Internet, telewizja czy radio sprawia, że do określonych dóbr i usług dostęp ma każdy. Przygotowując ofertę dla własnej firmy, musimy mieć na uwadze to, że jej odbiorcami być może będą w przyszłości również osoby posługujące się innym językiem. W trosce o rozwój swojego przedsiębiorstwa należy podążać z duchem czasu i udostępnić towary i usługi jak najszerszej grupie docelowej, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Tłumaczenia techniczne to rodzaj przekładu, dokonywany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby na potrzeby poszczególnych branży. Każda dziedzina ma bowiem swój charakterystyczny słownik. Wewnątrz języka danego kraju wyróżniamy tak zwane socjolekty, czyli żargony, składające się z słów i wyrazów, których znaczenie jest przyporządkowane podobnym lub innym zjawiskom niż w ogólnym języku. Z kolei wewnątrz socjolektów możemy wyróżnić tak zwany profesjolekt, czyli mowę charakterystyczną dla danego zawodu. To tego typu wyrazy i ciągi wyrazów są przedmiotem specjalistycznego przekładu. Tłumaczenia techniczne nie są proste ponieważ wymagają od tłumacza nie tylko kompetencji translatorskich, ale również znajomości danej dziedziny. Kosztorysy wynikające z pracy tłumaczy oczywiście różnią się od siebie w zależności od rodzaju usługi oraz jakości biura, dlatego też zawsze można zapytać tłumaczy o wewnętrzne cenniki. Oferujący swoje usługi tłumacz - cennik ma dobrze sprofilowany, przez co można sprawdzić ceny jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Łatwiej wtedy oszacować ewentualne koszty translacji.

Wewnątrz każdego języka profesjolekt składa się z innego słownictwa. Dlatego każdy tłumacz stoi przed trudnym zadaniem przekładu sensu specjalistycznych wyrazów. Musi on przede wszystkim opanować mowę obcą w stopniu zbliżonym do poziomu znajomości języka ojczystego. W zakres jego kompetencji wchodzi tłumaczenie ustne lub pisemne konkretnych tekstów. Tłumacz powinien posiadać odpowiednie predyspozycje, które pozwolą mu przeprowadzić tłumaczenia techniczne. Musi charakteryzować się odpornością na stres oraz umiejętnością formułowania zdań w sposób poprawny i płynny. Oprócz tego, tłumacz powinien być kompetentny w swoim fachu i dokonywać tłumaczeń rzetelnie, starając się aby sens był zachowany. Tłumaczenie zdanie po zdaniu, słowo po słowie nie jest najlepsza metodą. Tłumacz kieruje się nie tylko samymi wyrazami oraz konstrukcja zdania, ale również szerszym kontekstem. Sens zależy bowiem zawsze od konkretnej sytuacji, od określonego użycia. Dlatego też osoba dokonująca przekładu tekstu z jednego języka na drugi musi mieć nieustanny kontakt z konkretną mową. Język nie jest nam dany raz na zawsze. Rozwija się wraz z rozwojem i zmianami kultury. Odnosi się do tradycji i obyczajów tkwiących we wspólnocie od zawsze, ale ulega nieustannym przeobrażeniom, podporządkowując się do aspektów praktycznych. Słowniki są na bieżąco aktualizowane, aby osoby posługujące się daną mową mogły w łatwy i szybki sposób formułować wypowiedź. Tłumacz powinien zatem śledzić wszelkie zmiany. Tłumaczenia specjalistyczne są jeszcze trudniejsze, ponieważ słownik mniejszej grupy społecznej lub zawodowej zmienia się szybciej, a zmiany te są trudniejsze do zaobserwowania. Nie jest to bowiem język, którym ludzie posługują się codziennie rozmawiając swobodnie na ulicy. Socjolekty, profesjolekty, czyli język specjalistyczny nie jest dostępny każdemu, a co z tym idzie trudniejszy do zaobserwowania.

Osoba, której specjalnością są tłumaczenia techniczne musi zatem nieustannie poszerzać swoje kompetencje i zdolności oraz znać się nie tylko na dziedzinie lingwistycznej, ale również danej, określonej branży, na przykład chemicznej, przemysłowej czy rolniczej. Aby jak najdokładniej przełożyć dany tekst zawierający poszczególne terminy i określenia charakterystyczne dla konkretnej dziedziny, tłumacz musi posiadać wiedzę i być na bieżąco z jej rozwojem. Nowoczesne technologie przyczyniają się bowiem do dynamicznego postępu każdej branży. W związku z tym nieustannie pojawiają się nowe środki produkcji, metody, maszyny i same towary oraz usługi, które wymagają określonego terminu. Tłumaczenia techniczne musza być przeprowadzone jak najdokładniej, aby odzwierciedlić pierwotny sens w konkretnym języku. Większość biur tłumacza oferuje swoim klientom takie usługi, jak tłumaczenia dokumentów, aktów i innych oraz tłumaczenia techniczne.